第十六章|禪修泰語學習

禪修泰語學習

從隆波帕默尊者的法談開示中擷取精華語句, 逐字拆解及分析詞彙。 讓我們一起來深入學習吧! 願您學習愉快!

學習資料十六

第十六章一理通,万理彻

教學製作:禪修泰語學習工作組

เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไป

持续知道 持续看   

ให้เห็นนะ

 看见

持续不停地去观察,就会看见:

 

ทุกสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมา 

一切   连词  造作 起来

   อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป

存在  暂时的 然后   

心所造作的一切都是临时存在而后消失

 

สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ

任何事 产生 那些事 灭去

什么现象有生,什么现象就有灭

 

เห็นอยู่อย่างนี้เรื่อย ๆ

看见   这样  不断的

不停地看到这一点

 

ซ้ำแล้วซ้ำอีก 

重复  重复 

ซ้ำแล้วซ้ำอีก

重复  重复 

一而再、再而三地重复

 

จนถึงจุดหนึ่งจิตมัน

直到       

ยอมรับความจริง

接受      实相

直到心愿意接受实相一一

 

ว่าสิ่งใดเกิด 

连词 任何事 生起

สิ่งนั้นดับ

那些事 灭去

某一现象生起,而后便会灭去(经典称为 “凡是生法,必是灭法。”)

 

เห็นทีแรกยังไม่ยอม

看到  刚开始   不接受

หรอก 

语气词

起初看到是,心是不愿意 (接受)的

 

บางที

有时

ใจนี่หวั่นไหวเลยนะ 

   震惊 强调 语气词

有时心甚至感到震惊

 

พอเห็นกายเกิดดับ

 看到   生灭

จิตเกิดดับ

   生灭

看到身的生灭和心的生灭  

 

หวั่นไหว 

震撼

这是会震撼到心的,

 

เสียดาย ตายแล้ว

遗憾      

ตัวเราไม่มี 

   没有

让心觉得遗憾说:死了,“ 我 ” 不存在了

 

ใครเคยภาวนาแล้ว

  曾经 修行  

เห็นว่าตัวเราไม่มี

看到 连词   没有

แล้วตกใจ มีไหม 

然后 惊吓  有吗

谁在修行时,看到 “我 ” 不存在而吓了一跳?

 

ยกมือให้ดูหน่อย

举手     一下

请举手让隆波看一下

 

นี่ภาวนาเก่งอยู่นะ

 修行 厉害  

แต่มันยังไม่พอ 

但是   不够

这样的修行非常棒,可是还不够

 

มันยังรักตัวเอง

    自己

เหนียวแน่นอยู่

坚定的     

仍然顽固地在爱着 “自我 ”

 

ต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีก 

必须  重复  重复 

必须一再、一再地重复

 

ไปดูจิตมันทำงาน

     工作

ไปเรื่อย ๆ

 不断的

不停地去看心工作

 

ถึงวันหนึ่งจิตมัน

直到 一天   

ยอมรับความจริง

愿意接受   实相

直到心在某一刻愿意接受实相:

 

โอ้ยจิตไม่ใช่เราโว้ย

   不是     

   นะทำงานของมันได้เอง

 工作   可以  自己

哦! 心不是我,心是可以自行运作的

 

ทุกสิ่งทุกอย่าง

一切

จิตทุกชนิด

  所有类型

เกิดแล้วดับทั้งสิ้น

生起  然后 灭去  全部

所有类型的心都是生了即灭

 

จิตสุขเกิดแล้วก็ดับ

 快乐     

จิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับ 

  痛苦     

快乐的心,生了即灭;痛苦的心,生了即灭

 

จิตไม่สุขไม่ทุกข์

   不苦不乐

เกิดแล้วก็ดับ

     

不苦不乐的心,生了即灭

 

จิตดีเกิดแล้วก็ดับ

     

好的心,生了即灭

 

จิตโลภจิตโกรธ

      

จิตหลงเกิดแล้วก็ดับ

         

贪的心、嗔的心、痴的心,生了即灭

 

จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่

 散乱    萎靡不振

เกิดแล้วก็ดับ

    

散乱的心、萎靡不振的心,生了即灭……

 

ซ้ำ ๆ ๆ อย่างนี้นะ 

不断重复   这样 语气词

一而再、再而三地重复

 

ทุกวัน ๆ ดูบ่อย ๆ 

每天     常常地

每一天频繁地演练和觉察

 

มันสรุปเลยนะ

 总结  强调  语气词

最后就会做出总结……

 

เวลาจิตมัน

    

เข้าใจธรรมะ 

明白     

心在领悟法的时刻

 

มันไม่ได้มา   

   不是 

สรุปอย่างว่า

总结    

它是不会总结说:

 

จิตโลภเกิดแล้วดับ 

       

จิตโกรธเกิดแล้วดับ

        

贪的心,生了即灭;生气的心,生了即灭….

 

มันไม่ได้สรุป

  不是  总结 

อย่างนี้นะ 

这样 

它不是这样总结的

 

มันสรุปว่า

  总结  

สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ 

任何事 生起 那些事   灭去

心的总结将是:“什么现象有生,什么现象就有灭”

 

คือเป็นภาพรวมเลย

    作为  整体   强调

那是属于整体性的领悟

 

เรียนทีละจุดย่อย ๆ

 学习 每个   非常小

起初我们是零碎的、点滴地在探索

 

เรียนจิตทีละอย่าง 

学习      

ทีละอย่าง 

  每类

透过 “ 一次只探究一种心”来学习

 

เห็นมันเกิดดับเกิดดับ

看到   生灭 生灭

看到它们不停地生灭

 

แต่ตอนที่มันเข้าใจ 

但是   明白

然而当真正的领悟生起时

 

มันเข้าใจภาพรวม 

  明白  整体

领悟到的是整体

 

งั้นเวลาเรียน

因此  学习

ปฏิบัติกรรมฐาน

修行  禅法

ท่านถึงบอก

佛陀  关于  开示

ดูกายในกาย

   在身内

因此,佛陀开示道:在学法修行时,观身内身…….

 

คือดูกายบางอย่าง

     某些部分

แล้วก็เข้าใจ

然后   明白    

กายทั้งหมด 

  全部

观部分的身,就会明白所有的身

 

ดูเวทนาบางอย่าง

  感受    某些部分

เข้าใจเวทนาทั้งหมด

明白   感受    全部

观部分的感受,就会明白所有的感受

 

ดูจิตบางอย่าง 

    某些部分

เข้าใจจิตทั้งหมด

 明白    全部

观部分的心,就会明白所有的心………

 

งั้นเราเรียน

因此  我们 学习

บางส่วนเท่านั้น 

某些部分    仅仅

因此,我们只要学习其中一部分

 

น่าจะเข้าใจทั้งหมด

应该  明白   全部

最后便可以明白——

 

มันคล้าย ๆ เราทำวิจัย 

  类似     我们  做调查

它类似于市场调研

 

เวลาเราทำวิจัย 

  我们   做调查

在进行市场调研时

 

อย่างเราจะสำรวจ 

  我们    调查

การตลาด 

市场

อะไรอย่างเงี้ย

这类的

ทัศนคติของลูกค้า 

角度      顾客  

กลุ่มต่าง ๆ 

群体  各种

假设想要了解市场或各大客户群对于

 

อยากรู้ว่าขนมร้านเรา 

 知道 连词 点心 店铺 我们

คนกลุ่มไหน

   群体  哪个

ซื้อเยอะที่สุด

   最多

想要知道哪个群体购买我们店的点心最多?

 

คนกลุ่มไหนซื้อเยอะ

 哪个群体     多的

นี่ส่วนหนึ่งนะ 

 一部分  语气词

哪个群体购买最多,指的是一方面

 

คนกลุ่มไหนกินเยอะ

     哪个群体   多的

哪个群体吃得更多?

 

คนซื้ออาจจะ

    可能

ไม่ได้กินก็ได้เนี่ย

不吃   可以  语气词

เราก็ต้องดู 

我们  必须 

因为购买者也可能自己不吃,所以必须了解清楚。

 

สมมุติเราสำรวจแล้ว

假设    我们  调查  

กลุ่มเด็กกินเยอะที่สุด

群体 小孩   多的   

假设我们了解到小孩子的群体吃得最多

 

การตลาดเราก็

市场   我们  

มุ่งไปที่กลุ่มเด็ก

瞄准  连词  群体 小孩

ต้องเด็กชั้นกลาง

必须   小孩  小学的

ถึงเด็กชั้นบน 

 小孩  中学的   

อะไรเนี่ย 

什么的

那么产品的受众就是小孩:是幼儿,还是少年……

 

แต่เวลาเรียนนะ

但是  学习  

กรรมฐาน เวลามัน

禅法         

ก็เหมือนงานวิจัย

      调查

学法修行时也类似市场调研

 

เราจะวิจัยตลาดเรา

我们   调查  市场  我们

ไม่ได้ไปสอบถาม

不是       询问

ทุกคนในโลกนี้ 

每个人    世界 

市场调研是不会逐一询问世界上的每个人的

 

เราเลือกลุ่มตัวอย่าง

我们 选择  群体 样本

มาถาม

  

只能选择一部分人作为代表来抽样询问

 

ถ้าเราเลือก

如果 我们 选择

กลุ่มตัวอย่างได้ดีนะ  

群体 样本    成功的  

如果所选的代表是正确的

 

มันจะสะท้อนภาพรวม

   反映    整体

ให้เราเห็น

  我们 看见

就可以精确地反映整体的状况

 

อย่างบอกว่า

例如   说到

คนกลุ่มไหนชอบ

  群体  哪个 喜欢

กินอาหารของเรา

   食品     我们

比如,哪个群体喜欢吃我们的食品?

 

คนกลุ่มไหนชอบซื้อ 

 群体 哪个 喜欢  

จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะ 

需要      

แต่ว่ามันซื้อ 

但是   

哪个群体喜欢购买但是并不一定自己吃,只是买而已

 

เมื่อก่อนก็เคยมีนะ 

之前    曾经  

ทำผิดพลาด

  犯错

บริษัทขายเสื้อ 

公司  卖衣服

  เสื้อเชิ๊ตผู้ชายนี่แหละนะ

T    男士  语气词  语气词

曾经有个男式 T恤品牌在市场调研时就出现了决策性失误

 

  หลวงพ่อยังจำชื่อได้เลย

隆波    记得 名字 可以 强调 

隆波还记得那个品牌的名称

 

เพราะหลวงพ่อก็ใส่

因为   隆波    穿

ใช้เชิ๊ตยี่ห้อนี้

  T 品牌    

เหมือนกันนะ

    

因为隆波也用过那个牌子的T

 

สมัยโบราณ

时代    以前

มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อหรอก 

  不多  品牌 语气词

以前的品牌非常少

 

แล้ววันหนึ่งนะ 

然后   一天  

ขายดีขายดีมากเลย 

卖的好 卖的好 非常  强调

ครองตลาดส่วนใหญ่ 

占据   市场   大部分

有段时间它卖得特别好,几乎垄断市场

 

เสร็จแล้วไม่ศึกษา

之后       研究 

ตลาดให้ดีนะ 

市场  好好地 语气词

然而之后他们并没有好好调研市场

 

ทำโฆษณาอันหนึ่ง

  广告   一个 

ขึ้นมานะ 

出来  语气词

却推出了一则广告:

 

ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อเชิ้ต

男人  这人  穿  T

อันนี้แหละ 

这件  语气词   

ไปกับภรรยาไปดูหนัง 

   妻子   电影

穿此品牌体恤的男主角带着老婆去看电影

 

ผู้หญิงอื่นคลั่งไคล้

女人  其他 被强烈吸引

มาจับมาลูบนะ 

   抚摸 

结果让其他女性激动得情不自禁……..

 

จะให้ผู้ชายภูมิใจนะ 

    男人   自豪  

本来它是想表达穿上该T恤的男人非常自豪

 

ว่าใส่เสื้อเชิ้ตนี่แล้ว 

连词 穿  T    

ผู้หญิงหลงใหล 

女人    着迷

穿着这个品牌会让女人们心动……..

 

ปรากฏว่ายอดขายนี่

发现   连词   销售量  

หล่นวูบเลยนะ

下降   突然 强调 语气词

结果呢?市场销售量却直线下降

 

เซ่อ ไม่ได้สำรวจ 

      没有调查

因为他缺乏了解说

 

ผู้ชายใช้ 

男性   穿

แต่เมียเป็นคนซื้อ 

但是  妻子    买的人

男性虽然是T恤的使用者,但购买者却是女性

 

ผู้หญิงเลิกซื้อเลย 

女人   停止   强调

ไม่ได้แล้วอันตราย 

不要      危险

自此以后,女人们再也不买那个牌子了一一因为太危险

 

ใช้เวลาหลายปีนะ

 时间  好多年  

แล้วจนป่านนี้ยังไม่ได้

然后 直到 到现在  不能

  ครองตลาดอย่างเดิมละ

统领 市场  以前  强调

时至今日,它也仍无法像以前那样统领整个市场

 

เนี่ยเพราะว่าวิจัยผิด

语气词 因为   调查 错的

ไม่ได้ศึกษาให้ดี 

没有  研究  好好地

因为决策错了,没有好好地调研

 

ถ้าเราศึกษาดี

如果 我们  研究  好的 

เลือกกลุ่มตัวอย่างถูก 

选择 群体   样品   对的

如果我们擅长调研,所选的样品也对

 

มันจะรู้เลยว่า จริง ๆ

  知道 强调 连词 真的

แล้วมันเป็นอย่างไร 

然后     如何的

我们就会知道事实的真相是如何

 

พระพุทธเจ้าสอน

佛陀         教导

กรรมฐานให้เรานะ

 禅法     我们  

佛陀教导我们学法修行的方式

ให้เราเรียน

 我们 学习

แบบสุ่มตัวอย่าง

模型  随机抽取 样本

是让我们通过样品来探索:

 

อย่างถ้าเราเห็น

例如 如果 我们 看见

ร่างกายที่หายใจออก

身体       呼气

ไม่ใช่เรา

不是  

比如,看到:呼气的身体不是 “

 

เห็นร่างกาย

看见   身体

หายใจเข้าไม่ใช่เรา 

吸气   不是 

吸气的身体不是 “

 

ร่างกายทั้งหมด

身体   全部

จะไม่ใช่เราแล้ว

  不是   语气词

那么,所有的身体就都不是 “” 

 

เพราะร่างกายมันก็

因为   身体     

มีแต่ร่างกาย

只有  身体  

ที่หายใจออกกับ

 呼气        

ร่างกายที่หายใจเข้า 

身体    吸气

因为身体只有 “ 呼气的身体 吸气的身体” 而已

 

ถ้าเราเห็น 

如果 我们 看见  

ร่างกายที่ยืนไม่ใช่เรา 

身体     不是 

如果我们看到:站的身体不是 “” 

 

ร่างกายที่เดิน

身体     

ร่างกายที่นั่งที่นอน

身体      

ไม่ใช่เรา

不是 

走的、坐的、躺的身体不是 “

 

ร่างกายทั้งหมดจะ

身体   全部   

ไม่ใช่เราอีกแล้ว 

不是      

那么所有的身体也都不是 “” 

 

เพราะร่างกายทั้งวัน

因为   身体 全部

มันก็มีแต่

   只有  

ยืนเดินนั่งนอน

      

因为身体一整天只有行、住、坐、卧而已

 

เรียกว่าเรียน

称为  学习

แบบสุ่มตัวอย่าง 

模型  随机抽取 样本

这就是所谓 “抽样学习

 

เรียกว่ากายในกาย

称为      身内身

สำนวนบาลีนะ 

表达   巴利语 

กายในกาย 

身内身

巴利经典称之为 “身内身”………..

 

ที่จริงถ้าพูดสมัยนี้

事实上   如果  现在

事实上,如果用现代语境来说

 

คือเรียนรู้กายด้วย

 学习 知道  身体 通过

การสุ่มตัวอย่าง

随机抽   样品

กายบางอย่าง

身体   某些东西

即是经典抽取身体的部分样品来学习

 

ถ้าเข้าใจก็จะ

如果 明白   

เข้าใจกายทั้งหมด 

明白   身体  全部

一旦明白了部分,就明白了全部

 

เหมือนอย่างเรา

比如   我们

วัดทัศนคติของคน

 衡量   观点     

比如,若想了解所有人的观念和想法

 

เราไม่ได้ถามทุกคน

我们 不是   所有人

หรอก 

语气词

我们不会询问每个人的

เราก็เลือก

我们  选择

กลุ่มตัวอย่างมาถาม

群体  样本    

ถ้าเราเลือกเก่ง

如果  我们 选择 很棒

假如我们的选择能力强,也选对了样品

 

ตัวอย่างที่เรา

样品    我们 

เลือกถูกต้องนะ

选择 正确的  语气词

ผลที่ได้ก็จะสะท้อน 

结果 得到的   反映

ภาพรวมของ

全貌       

คนทั้งหมดได้

所有人    可以

结果便能准确的反映出所有人的情况

 

นี้เรียนกรรมฐาน

  学习  禅法

ก็เหมือนกัน

  同样的

学法修行也是同样的

 

เรียนกายบางอย่าง 

学习  身体   部分

แล้วเข้าใจกายทั้งหมด

 然后 明白  身体 全部

学习部分的身体,便会明白所有的身体

 

เรียนเวทนาบางอย่าง

学习  感受   部分

แล้วเข้าใจ

然后  明白  

เวทนาทั้งหมด

感受  全部

学习部分的感受,便会明白所有的感受

 

อย่างสมมุติใจเรา

例如  假设   我们

มีแต่ความทุกข์ 

只有   

เกิดขึ้นบ่อย ๆ

生起    常常

เราก็ดูไป

我们  去看

假设心中有苦在不断地生起,那么就去看一一

  

กายเดี๋ยวก็ทุกข์

  一会  

เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์

一会   不苦

กายเดี๋ยวก็ทุกข์

  一会  

เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์

一会   不苦

时而苦、时而不苦时而苦、时而不苦

ดูอย่างนี้แหละ

 这样   语气词

ใจนะไม่ใช่กาย

    不是 

就这样看

 

หรือถ้าดูกายก็

或者  如果   

ดูเวทนาก็ได้ นะ

  感受 也可以 

如果是观身或观受也可以

 

กายนี้เดี๋ยวก็ทุกข์

这身体   一会   

เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์  

一会  不苦

身体时而苦、时而不苦

 

แต่ใจเดี๋ยวก็ทุกข์

但是    一会  

เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์

一会  不苦

เดี๋ยวก็เฉย ๆ

一会    没有感觉

心时而苦、时而不苦,时而没有感觉……..

 

เฝ้ารู้เฝ้าดู

持续知道 持续看

มันเรื่องเดียว

  内容  一个

持续不停地观察,只观察一类内容即可:

 

ถ้ามันทุกข์มาก

如果   

เราก็ดูตัวที่มันทุกข์

我们   代词 连词  

แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ทุกข์ 

然后   一会    不苦

如果特别苦,就看 “时苦、时不苦

 

สุดท้ายมันจะเข้าใจ

最后      明白

เวทนาทั้งหมด

感受  全部

เกิดแล้วก็ดับ

   

最后便会明白:所有的感受都是生了即灭;

เวทนาทั้งหมด

感受  全部

ไม่ใช่ตัวเรา

不是  我自己

บังคับไม่ได้จริง

 控制  不可以 真的

所有的感受都不是 “ ,都是无法掌控

 

ดูจิตเราไม่ต้อง

  我们 不必须

ดูจิตทุกชนิด 

   每种

观心,也无需去观所有种类的心

 

จิตมีตั้งหลายสิบดวง

  几十       

นะ มีหลายสิบชนิด 

  几十   种类

เราไม่ต้องดู 

我们 不必 

心的种类分为几十种呢,不必一一去看

 

เพราะว่าบางอย่าง

因为       有些类

เราไม่มี 

我们  没有

因为我们并不具备某些种类的心

 

อย่างจิตทรงฌาน

例如   拥有 禅那

ชนิดต่าง ๆ 

种类  各种     

พวกเราไม่มี 

我们  没有

比如,我们不具备各种各样的禅那心

 

เราดูจิตที่เรามี 

我们   连词 我们 

我们(只需要)去看自己现有的心

 

จิตที่เรามีบ่อย 

 连词 我们  常常

เป็นจิตอะไรบ้าง

    什么样

我们经常拥有哪一类心?

 

จิตโลภกับจิตไม่โลภ 

      无贪

贪的心”  无贪的心”…….

 

ดูมันเข้าไปครู่เดียว 

   进去    一会

ถ้าเราเป็นพวกโลภ

如果 我们   贪心   

มากนะ 

多的  语气词

如果贪心重,那么只看这一对就够了

 

จิตมันโลภ

   

มันอยากแล้วอ้าว 

  想要      语气词

มันหายอยากแล้ว 

   失去 想要    

心贪一一想要,而后想要” 消失

 

มันอยาก

 想要

อ้าวมันหายอยากแล้ว

语气词   失去 想要 

ดูอยู่แค่นี้แหละ 

   只是这个  语气词

一会儿 “想要、一会儿 不想要” ,就只看这一对

 

ทั้งวันจิตมีอยู่

整天    存在

สองชนิดเองคือ

两类    强调  

จิตโลภกับจิตไม่โลภ 

心贪    心无贪

因为心一整天只是 “有贪”  无贪” 而已

 

ถ้าเข้าใจว่า

如果 明白 连词

จิตโลภก็ไม่เที่ยง

心贪    无常的

 如果明白贪的心” 是无常的

 

จิตไม่โลภก็ไม่เที่ยง 

  无贪   无常的

“ 无贪的心 也是无常的

 

มันจะปิ๊งขึ้นมา

  突然领悟 起来

จิตทั้งหมดก็ไม่เที่ยง

 全部     无常的

就可以彻悟所有的心都是无常的;

 

จิตโลภก็ห้ามไม่ได้ 

    阻止 不可以

บังคับไม่ได้ 

逼迫  不可以

ควบคุมไม่ได้ 

掌控 不可以

“ 贪的心” 是无法阻止、 无法掌握控的

 

จิตไม่โลภก็

 无贪  

รักษาไว้ไม่ได้ 

呵护    不可以

“ 无贪的心 ” 也是无法去阿护的

 

จิตทั้งหมดเป็นอนัตตา

 全部   无我的

所有的心都是无我的…….

 

เวลาเข้าใจจะ

 明白 

เข้าใจภาพรวม

明白  全貌

一旦明白这一点,也就明白了整体

 

 

學習資料十六
學習資料十六
公益禪修泰語學習 誠意聲明

此分享純屬公益,
謹以此供養三寶。
資料是泰國師姐和小編們個人學習所用,
分享出來利益更多的求法者。
因為跨越語種,水平有限,
錯漏之處懇請海涵包容。

修行就是那麼簡單,只需要以身的本來面目知道身,以心的本來面目知道心。 ~隆波帕默尊者